Telefonas +370 52 13 41 96 El.pastas kontrole@vilnius.lt

Veiklos sritys

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

VEIKLOS SRITYS

Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka išorės auditą, kuris yra trijų rūšių – finansinis, atitikties ir veiklos.

Finansinio audito tikslas – įvertinti, ar audituojamo subjekto metiniuose (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditoriai, atlikę finansinį auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą.

Atitikties audito tikslas – įvertinti, ar viešojo sektoriaus subjektų veikla atitinka jai taikomus reikalavimus (kriterijus). Atitikties auditas atliekamas vertinant, ar veikla, finansinės ūkinės operacijos ir informacija visais reikšmingais atžvilgiais atitinka reikalavimus, kurių privalo laikytis audituojamas subjektas. Atitikties auditas baigiamas išvadomis ir rekomendacijomis.

Veiklos auditu siekiama įvertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar savivaldybės lėšos ir turtas naudojamas taupiai ir racionaliai. Veiklos auditas baigiamas išvadomis ir rekomendacijomis, kuriose auditoriai nurodo, kaip audituojamas subjektas galėtų tobulinti savo veiklą.

Vykdydama savo įgaliojimus, Tarnyba gali atlikti auditus:

savivaldybės administracijoje;

savivaldybės administravimo subjektuose – savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kituose subjektuose, kurie atlieka administravimo funkcijas;

savivaldybės valdomose įmonėse.

Tarnyba taip pat teikia išvadas, reikalingas savivaldybės tarybos sprendimams priimti.

Informacija atnaujinta 2023 11 21