Telefonas +370 52 13 41 96 El.pastas kontrole@vilnius.lt

Nuostatai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2021 m. gruodžio 15 d. Nr. 1-1242

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2070 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 51 straipsnio 4 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierių Gintarą Radavičių pasirašyti 1 punktu patvirtintus nuostatus.

3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierių Gintarą Radavičių teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus valstybės įmonėje Registrų centre per 14 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

4. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1702 „Dėl Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

5. Nustatyti, kad rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2022 metų ataskaitų rinkiniams ir išvadoms dėl jų taikomos iki 2022 m. sausio 1 d. galiojusios Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos.

Meras                                                                      Remigijus Šimašius

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito nuostatais susipažinti čia

Informacija atnaujinta 2023 11 30