Telefonas +370 52 13 41 96 El.pastas kontrole@vilnius.lt

Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros rezultatai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintu Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašu ir Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų 2021 metų išorinės peržiūros planu,      Valstybės kontrolė įvertino:
     -Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) sukurtą audito kokybės kontrolės sistemą;
     -finansinio (teisėtumo) audito „Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų valdymo teisėtumo vertinimas" kokybę;
     -veiklos audito „Ar savivaldybės dalyvavimas viešosiose įstaigose, kuriose savivaldybė neturi balsų daugumos, užtikrina efektyvią jų veiklą ir duoda naudą visuomenei" kokybę.
     Atlikus peržiūrą, buvo nustatyta, kad siekiant užtikrinti atliekamų auditų kokybę, Tarnyboje numatyta kokybės kontrolės politika ir procedūros, skirtos sukurti ir palaikyti audito kokybės kontrolės sistemą. Įdiegta politika užtikrina, kad personalas laikytųsi taikomų etikos reikalavimų ir vadovautųsi nepriklausomumo principu. Tarnyboje sukurtas stebėsenos procesas, skirtas įsitikinti, kad audito kokybės kontrolės sistemos politika yra tinkama, pakankama ir veikia efektyviai. Tarnybos sukurta audito kokybės kontrolės sistema iš esmės yra veiksminga ir užtikrina, kad visi auditai būtų atliekami pagal auditą reglamentuojančius teisės aktus.
     Išorinės peržiūros metu buvo vertinama, ar Tarnyba auditus atliko pagal tarptautinius audito standartus, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Finansinio ir teisėtumo audito vadovą ir Veiklos audito vadovą. Peržiūrėtų finansinio (teisėtumo) ir veiklos auditų kokybė buvo įvertinta aukščiausiu I lygiu, nustatyta gerosios praktikos pavyzdžių. Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita ir išvada parengtos laiku ir pagal nustatytus reikalavimus, o jose nurodyti dalykai pagrįsti pakankamais ir tinkamais audito įrodymais. Veiklos audito metu surinkti pakankami ir tinkami audito įrodymai, kad būtų galima padaryti pagrįstas išvadas pagal tai, kas buvo vertinta.