Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371264

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357681

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350518

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369487

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366145

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363813

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363347

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363367

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370754

Papildoma informacija