Marius

Marius

Ketvirtadienis, 27 birželio 2013 06:35

Šiuo metu atliekami auditai:

1. Savivaldybės 2019 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai:
       • atlikti Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
     • atlikti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
        • atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2019 metus auditą.
2. Teisėtumo auditas Savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose (Vilniaus krepšinio mokykla, Vilniaus sporto mokykla „Tauras", Vilniaus miesto sporto centras, Vilniaus futbolo mokykla), kurio tikslas - patikrinti, ar Savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose mokesčiai už sportininko ugdymą renkami, administruojami ir naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros rėmimo programų projektams, panaudojimo efektyvumą.
4. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti UAB „Vilniaus viešasis transportas" administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.
5. Tarnyboje nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

 

Informacija atnaujinta 2020-04-20

 

 

Ketvirtadienis, 16 gruodžio 2010 08:50

Teisės aktų projektai

 
Ketvirtadienis, 16 gruodžio 2010 08:47

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371264

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357681

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350518

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369487

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366145

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363813

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363347

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363367

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370754

Ketvirtadienis, 05 rugpjūčio 2010 07:46

Paslaugos

Nagrinėjami fizinių asmenų (gyventojų) skundai - administracinė paslauga.
Ketvirtadienis, 05 rugpjūčio 2010 06:24

Planavimo dokumentai

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS


2017 metų strateginis veiklos planas

Puslapis 3 iš 3

Papildoma informacija