Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

        

2019 metų III ketv. baigti auditai (patikrinimai):

1. Veiklos auditas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administracijos padaliniuose, viešosiose įstaigose, kurio tikslai: įvertinti, ar savivaldybės dalyvavimas viešųjų įstaigų, kuriose Savivaldybei priklausančio kapitalo dalis yra mažesnė kaip 50 procentų, valdyme užtikrina efektyvią jų veiklą ir duoda naudą visuomenei (Audituojami subjektai - 36 viešosios įstaigos).

2. Beviltiškų skolų teisėtumo auditas, kurio tikslai: įvertinti, ar beviltiškos skolos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose pripažįstamos ir nurašomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, ar Savivaldybėje yra nustatyta tvarka, ar jos reikalavimų laikomasi pripažįstant ir nurašant beviltiškas skolas Savivaldybės biudžetinėse įstaigose (Audituojami subjektai - Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir apie 318 Savivaldybės biudžetinių įstaigų).

3. Aikštelių "Statyk ir važiuok" veiklos auditas, kurio tikslai: įvertinti, ar pasiekti nustatyti tikslai ir efektyviai panaudotos lėšos įrengiant aikšteles "Statyk ir važiuok" (Audituojami subjektai - SĮ "Susisiekimo paslaugos", Vilniaus miesto savivaldybės administracija).

4. Statybų leidimų išdavimo patikrinimas, kurio tikslas: patikrinti ar statybos leidimai išduodami pagal teisės aktų reikalavimus (Audituojamas subjektas - Vilniaus miesto savivaldybės administracija).

5. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose

Šiuo metu atliekami auditai:

1. Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito, biudžeto lėšų, turto valdymo ir naudojimo auditas. Audito tikslai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Vilniaus miesto savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įskaitymų nustatytiems tikslams per 2019 metus auditą.

2. Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditas. Audito tikslai: įvertinti, ar savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo kryptys sudaro galimybes spręsti šio turto valdymo problemas, o turtas naudojamas siekiant tenkinti visuomenės interesus.

3. Inventorizacijos atlikimo savivaldybės biudžetinėse įstaigose auditas. Audito tikslai: įvertinti, ar faktiškai atliekamos inventorizacijos Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, ar jos atliekamos pagal nustatytą tvarką, ar teisingai įformintos. Stebėtojo teisėmis sudalyvauti biudžetinių įstaigų atliekamose inventorizacijose.

 

Informacija atnaujinta 2019-11-06 d.

 

 

Papildoma informacija