Apie audito ir kontrolės tarnybą
I. Institucijos paskirtis ir veiklos kryptys

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Kontrolės ir audito tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka išorės auditą, kuris yra dviejų rūšių – finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas.
Finansinio (teisėtumo) audito tikslas yra įvertinti, ar audituojamas subjektas teisingai tvarko savo finansus, ar pateikia teisingas finansines ir kitas ataskaitas, taip pat ar savivaldybės lėšos ir kitas turtas valdomas ir naudojamas teisėtai, taip, kaip numatyta įstatymuose.
Veiklos auditu siekiama įvertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar savivaldybės lėšos ir turtas naudojamas taupiai ir racionaliai. Kiekvienas išorės veiklos auditas baigiamas išvadomis ir rekomendacijomis, kuriose auditoriai nurodo, kaip audituojamas subjektas galėtų tobulinti savo veiklą.
Kontrolės ir audito tarnybos įgaliojimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, Valstybinio audito reikalavimuose.
Vykdydama savo įgaliojimus, Kontrolės ir audito tarnyba atlieka auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, tai yra savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, asociacijose, kituose subjektuose, kurie atlieka administravimo funkcijas, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, ir įmonės, kuriose savivaldybės gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos narių, taip pat savivaldybės įmonėse.
Be to, Kontrolės ir audito tarnyba teikia išvadas, reikalingas savivaldybės tarybos sprendimams priimti šiais klausimais: dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas, dėl koncesijos konkurso ir sutarčių sąlygų, dėl viešųjų pirkimų sąlygų , dėl savivaldybės partnerystės su privačiais subjektais sąlygų, dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.

II. Istorija.

1990 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos buvo priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Įgyvendinant šį įstatymą, 1990 m. spalio 24 d. buvo pasirašytas valstybės kontrolieriaus K. Uokos ir Vilniaus miesto tarybos pirmininko A. Grumado susitarimas dėl Vilniaus miesto tarybos Kontrolės tarnybos įkūrimo. Kontrolės tarnyba buvo įpareigota kontroliuoti savivaldybės finansinių ir materialinių išteklių naudojimo teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, taip pat turto apsaugą.
Keitėsi Vietos savivaldos įstatymo redakcijos, keitėsi Kontrolės tarnybos funkcijos, statusas ir pavadinimai. Nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. X-1722 buvo nustatyta, kad savivaldybės kontrolės ir audito funkcija atlieka savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Papildoma informacija