2020 metų III ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

  1. Savivaldybės 2019 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai: atlikti Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;atlikti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2019 metus auditą. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis (2020 m. liepos 15 d. Nr. R-05-7) ir audito išvada (2020 m. liepos 15 d. Nr. R-11-4).
  2. Teisėtumo auditas, kurio tikslas – patikrinti lėšų panaudojimą Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų modernizavimo projektui įgyvendinti (UAB „Vilniaus apšvietimas“). Audito rezultatai įforminti audito ataskaita (2020 m. spalio 7 d. Nr. R-05-8).
  3. Parengtas Tarnybos 2021 m. veiklos plano projektas.
  4. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

2020 metų IV ketvirtį atliekami einamųjų metų veiklos plane numatyti darbai

       

1. Veiklos auditas, kurio tikslas – įvertinti, ar efektyviai organizuojama UAB „Vilniaus vandenys“ veikla, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus. Parengtas audito ataskaitos projektas.

2. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Parengtas audito ataskaitos projektas.

 

3. Pradedamas Savivaldybės 2020 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai:

  • atlikti Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
  • atlikti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
  • atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2020 metus auditą.

           4. Teisėtumo auditas VšĮ „Go Vilnius“ kurio tikslas įvertinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo atitikimą teisės aktų reikalavimams.

 

 

 

 

 

 

Papildoma informacija