2021 metų III ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

  1. Savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir turto, įskaitant lėšas, auditas, kurio tikslai: atlikti Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2020 metus auditą. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis (2021 m. liepos 14 Nr. R-05-3) ir audito išvada (2021 m. liepos 14 d. Nr. R-11-6).
  2. Lėšų panaudojimo Vilniau miesto kapinių plėtojimui vertinimas, kurio tikslai - įvertinti lėšų panaudojimą Vilniaus miesto kapinių plėtojimui (rezultatai įforminti 2021 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. R-07-59.
  3. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti, ar efektyviai naudojamos lėšos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonėms vykdyti. Audito rezultatai įforminti išankstinio tyrimo ataskaita (2021 m. rugsėjo 23 d. Nr.R-05-6).
  4. Tarnybos neįgyvendintų rekomendacijų vykdymo eigos vertinimas Savivaldybės administracijoje, VšĮ "GO Vilnius", UAB "Vilniaus viešasis transportas". Rezultatai pateikti ir apsvarstyti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete.
  5. Parengtas Tarnybos 2022 metų veiklos plano projektas.
  6. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

 

2021 metų IV ketvirtį atliekami einamųjų metų veiklos plane  numatyti darbai

  
       1. Pradėtas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjų, įgyvendinančių NVŠ programas, administravimo vertinimas.
       2.  Pradėtas lėšų panaudojimo efektyvumo Vilniaus miesto oro kokybei gerinti veiklos auditas.
       3. Pradedamas Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 
        vertinimas. Audito tikslai:
            atlikti Savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
            atlikti Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo
            ir teisingumo;
            atlikti Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2021 metus auditą.
      4. Pradėtas lėšų panaudojimo sporto aikštelių prie mokyklų įrengimui auditas.
    5. Pradėtas lėšų panaudojimas Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymui auditas.
     6. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.
         

 

informacija atnaujinta 2021-09-30

             

 

 

 

 

 

Papildoma informacija