2020 metų I ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:
1. Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditas, kurio tikslai: įvertinti, ar Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo kryptys sudaro galimybes spręsti šio turto valdymo problemas, o turtas naudojamas siekiant tenkinti visuomenės interesus (atliekamas vadovaujantis pasirašytu susitarimu su Lietuvos Respublikos Valstybės kontrole). Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis (audituojamam subjektui pateiktas audito ataskaitos projektas).
2. UAB „Vilniaus vystymo kompanija" veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti, ar efektyviai organizuojama įmonės veikla, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis.
3. Teisėtumo auditas Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, kurio tikslai: įvertinti, ar faktiškai atliekamos inventorizacijos, ar jos atliekamos pagal nustatytą tvarką, ar teisingai įformintos, stebėtojo teisėmis sudalyvauti biudžetinių įstaigų atliekamose inventorizacijose. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis (2020 m. kovo 16 d. Nr. R-05-1).
4. Savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto vertinimas (rezultatai įforminti 2020 m. sausio 30 d. raštu Nr. R-07-10).
5. Išvados dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių parengimas ir pateikimas (2020 m. sausio 30 d. Nr. R-11-1).
6. Išvados dėl Savivaldybės galimybių paimti trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengimas ir pateikimas (2020 m. kovo 20 d. Nr. R-11-2).
7. Tarnybos 2019 metais teiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas Savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse įstaigose (BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas), Savivaldybės ugdymo įstaigose, Savivaldybės viešosiose įstaigose (VšĮ „Vilniaus miesto parkai"), SĮ „Susisiekimo paslaugos". Rezultatai pateikti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2020 m. sausio 16 d. raštu Nr. R-07-6.

2020 metų I ketvirtį atliekami einamųjų metų veiklos plane numatyti darbai:
1. Savivaldybės 2019 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai:
        • atlikti Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
      • atlikti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
     • atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2019 metus auditą.
2. Teisėtumo auditas Savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose (Vilniaus krepšinio mokykla, Vilniaus sporto mokykla „Tauras", Vilniaus miesto sporto centras, Vilniaus futbolo mokykla), kurio tikslas - patikrinti, ar Savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose mokesčiai už sportininko ugdymą renkami, administruojami ir naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros rėmimo programų projektams, panaudojimo efektyvumą.
4. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti UAB „Vilniaus viešasis transportas" administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.
5. Tarnyboje nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

Papildoma informacija