Konkursai valstybės tarnautojo pareigoms užimti

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba skelbia konkursus karjeros valstybės tarnautojo pareigoms eiti

1. Skelbimo Nr.: 37328
    Skelbimo data: 2018-01-10
    Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
    Pareigybė: Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
    Pareigybės lygis: A
    Pareigybės kategorija: 12

 

    Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus
2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. B-01-18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 12

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus, siekiant nustatyti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – finansiniame ir veiklos audite bei kontrolėje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir/ar magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo mokslų studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį audito srityje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto lėšų, savivaldybės turto, savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir naudojimą, tarptautinius ir valstybinio audito reikalavimus;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sugebėti taikyti teorines žinias darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Excel", „MS Outlook", interneto naršyklėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius, veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (toliau - audituojami subjektai) ir audito metu:
7.1.1. tikrina ir vertina savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą audituojamuose subjektuose;
7.1.2. tikrina ir vertina kaip audituojami subjektai valdydami, naudodami, disponuodami savivaldybės bei savivaldybei perduotu valstybės turtu, vykdo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;
7.1.3. tikrina ir vertina biudžeto asignavimo valdytojų programų išlaidų sąmatų teisingumą;
7.1.4. tikrina turto apskaitą ir finansinę atskaitomybę, vertina jų atitikimą įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams;
7.1.5. rengia išvados projektą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
7.1.6. rengia išvadų dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas projektus;
7.1.7. rengia išvadų, suteikiančių savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas, projektus; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadų projektus galutiniam koncesijos sutarties projektui;
7.1.8. rengia išvadų, suteikiančių savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, projektus; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadų projektus galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;
7.1.9. rengia išvadų dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo, projektus;
7.1.10. reikalauja iš audituojamų subjektų vadovų atlikti kontrolinius matavimus, pinigų ir materialinių vertybių inventorizacijas, kitus faktinius darbų ir paslaugų patikrinimus;
7.1.11. įeina į audituojamų subjektų patalpas, gauna visus auditui atlikti reikalingus dokumentus;
7.1.12. gauna audituojamų subjektų atsakingų asmenų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;
7.1.13. pasitelkia reikiamų specialistų;
7.1.14. vertina audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą, strateginių tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą.
7.2. nustatyta tvarka surašo, suderina ir teikia pasirašyti audito ataskaitas;
7.3. rengia teikimus ir kontroliuoja nurodymų, dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo, vykdymą;
7.4. rengia kitus, su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus, sprendimus, išvadas ir pan.);
7.5. vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais tvarko atliktų auditų dokumentų archyvus;
7.6. nagrinėja gaunamus gyventojų skundus ir pareiškimus;
7.7. vykdo ir kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.
________________________________________

 

2. Skelbimo Nr.: 37329
    Skelbimo data: 2018-01-10
    Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
    Pareigybė: Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
    Pareigybės lygis: A
    Pareigybės kategorija: 12

 

    Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus
2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. B-01-18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 12

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus, siekiant nustatyti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – finansiniame ir veiklos audite bei kontrolėje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir/ar magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo mokslų studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį audito srityje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto lėšų, savivaldybės turto, savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir naudojimą, tarptautinius ir valstybinio audito reikalavimus;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sugebėti taikyti teorines žinias darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Excel", „MS Outlook", interneto naršyklėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius, veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (toliau - audituojami subjektai) ir audito metu:
7.1.1. tikrina ir vertina savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą audituojamuose subjektuose;
7.1.2. tikrina ir vertina kaip audituojami subjektai valdydami, naudodami, disponuodami savivaldybės bei savivaldybei perduotu valstybės turtu, vykdo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;
7.1.3. tikrina ir vertina biudžeto asignavimo valdytojų programų išlaidų sąmatų teisingumą;
7.1.4. tikrina turto apskaitą ir finansinę atskaitomybę, vertina jų atitikimą įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams;
7.1.5. rengia išvados projektą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
7.1.6. rengia išvadų dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas projektus;
7.1.7. rengia išvadų, suteikiančių savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas, projektus; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadų projektus galutiniam koncesijos sutarties projektui;
7.1.8. rengia išvadų, suteikiančių savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, projektus; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadų projektus galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;
7.1.9. rengia išvadų dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo, projektus;
7.1.10. reikalauja iš audituojamų subjektų vadovų atlikti kontrolinius matavimus, pinigų ir materialinių vertybių inventorizacijas, kitus faktinius darbų ir paslaugų patikrinimus;
7.1.11. įeina į audituojamų subjektų patalpas, gauna visus auditui atlikti reikalingus dokumentus;
7.1.12. gauna audituojamų subjektų atsakingų asmenų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;
7.1.13. pasitelkia reikiamų specialistų;
7.1.14. vertina audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą, strateginių tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą.
7.2. nustatyta tvarka surašo, suderina ir teikia pasirašyti audito ataskaitas;
7.3. rengia teikimus ir kontroliuoja nurodymų, dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo, vykdymą;
7.4. rengia kitus, su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus, sprendimus, išvadas ir pan.);
7.5. vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais tvarko atliktų auditų dokumentų archyvus;
7.6. nagrinėja gaunamus gyventojų skundus ir pareiškimus;
7.7. vykdo ir kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.
________________________________________

 

Pretendentas į valstybės tarnautojo pareigas, pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai priimami iki 2018-01-30 įskaitytinai per www.vtd.lt Atrankos į valstybės tarnybą modulio savitarną arba www.testavimas.vtd.lt.

Informuojame, kad vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis, pretendentas norintis dalyvauti konkurse turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Kontaktai pasiteiravimui: (8-5) 213 0253, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Rekomenduojamų susipažinti teisės aktų sąrašas:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.
9. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas.
10. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
11. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.
12. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
13. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo".
15. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-123 „Dėl Minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo".
16. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo".
17. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.
18. Verslo apskaitos standartai.

Informacija paskelbta 2018 m. sausio 10 d.

Papildoma informacija