2020 metų II ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

     1. Savivaldybės 2019 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai: atlikti Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;atlikti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2019 metus auditą.

        Audito rezultatai įforminti 2020-07-15 ataskaita Nr. R-05-7.

    2. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros rėmimo programų projektams, panaudojimo efektyvumą.

        Audito rezultatai įforminti išankstinio tyrimo 2020-06-10 ataskaita Nr. R-05-5.

     3. Teisėtumo auditas Savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose (Vilniaus krepšinio mokykla, Vilniaus sporto mokykla „Tauras“, Vilniaus miesto sporto centras, Vilniaus futbolo mokykla), kurio tikslas - patikrinti, ar Savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose mokesčiai už sportininko ugdymą renkami, administruojami ir naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.

       Audito rezultatai įforminti 2020-07-07audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis Nr. R-05-6.

    4. Išvados dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių parengimas ir pateikimas (2020-05-26 d. Nr. R-11-3).

   5. Tarnybos teiktų rekomendacijų, atlikus veiklos ir teisėtumo auditus (dėl beviltiškų skolų vertinimo, inventorizacijos atlikimo, dalyvavimo viešosiose įstaigose tikslingumo, socialinių paslaugų teikimo, statybos leidimų išdavimo vertinimo), įgyvendinimo vertinimas Savivaldybės administracijoje, savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

2020 metų III ketvirtį atliekami einamųjų metų veiklos plane numatyti darbai

            Veiklos auditas, kurio tikslas – įvertinti, ar efektyviai organizuojama UAB „Vilniaus vandenys“ veikla, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus.

            Teisėtumo auditas, kurio tikslas – patikrinti lėšų panaudojimą Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų modernizavimo projektui įgyvendinti (UAB „Vilniaus apšvietimas“).

            Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.

       Tarnyboje nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-04-30.

 

Skaityti 2435 kartai

Papildoma informacija