Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba skelbia konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms eiti

Skelbimo Nr.: 62486
Skelbimo data: 2020-01-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Pareigybė: Finansininkas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį; pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,5-8)
Pareigybės lygis: A2

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus
2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. B-01-15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
FINANSININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) finansininko (241305) pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir/ar magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba verslo vadybos ir administravimo mokslų studijų krypties išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip penkių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo srityje;
3.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešojo sektoriaus institucijų buhalterinę apskaitą, personalo valdymą;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
3.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „VSAKIS", „FVAS", „VATARAS", „VATIS", „MS Word", „MS Excel", „MS Outlook", interneto naršyklėmis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja Tarnybos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
4.2. rengia Tarnybos biudžeto programų sąmatų projektus, sudaro balansą;
4.3. rengia ataskaitas ir deklaracijas;
4.4. rengia Tarnybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;
4.5. pagal kompetenciją vizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų (darbuotojų) parengtus raštus, teisės aktų projektus, kitus dokumentus Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
4.6. teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui, tvarko Tarnybos duomenis Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
4.7. dalyvauja Tarnybos komisijų darbe;
4.8. vykdo kitus Savivaldybės kontrolieriaus, jo pavaduotojo su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tarnybos tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.
________________________________________

 

Pretendentas į finansininko pareigas, pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, darbo patirtį buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo srityje patvirtinančius dokumentus.
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Užpildytą pretendento anketą.

 

Dokumentai priimami iki 2020-01-22 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).
https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) įstaigoje.

Kontaktai pasiteiravimui: (8-5) 213 0253, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Rekomenduojamų susipažinti teisės aktų sąrašas:
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas.
9. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.
10. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.
11. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
12. Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719.
13. Minimalūs finansų kontrolės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-123.
14. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.
15. Minimalūs finansų kontrolės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-123.
16. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019 m. sausio 9 d.

Papildoma informacija